✔ ASET YMM 3568 Sayılı Yasa uyarınca Tasdik Yetkisi bulunan Yeminli Mali Müşavirler ve uzman kadrosu ile Kurumlar Vergisi Kanunu’na

tabi şirketlerin ve Gelir Vergisi Kanunu’na tabi gerçek kişilere ait işletme ve teşebbüslerin mali yapısını analiz ederek en etkin vergi yapısını ortaya koymakta

ve bu yapının düzenli olarak denetlenmesi suretiyle dönem sonu mali tablolarını ve beyannamelerini Tam Tasdik kapsamında tasdik etmektedir;


✔ Yürürlükteki vergi mevzuatı ve tek düzen hesap planı çerçevesinde denetim


✔ Bu denetim esnasında tespit edilen muhasebe ve vergi hataları


✔ Bu hataların düzeltilmesi, eksiklerin giderilmesi ve bu hataların süresi içinde düzeltilmemesinden kaynaklanabilecek büyük cezai yükümlüklerin ortadan

kaldırılması

✔ Kanunla belirlenen süreler içinde raporların düzenlenmesi

✔ Tam Tasdik Raporu’nun düzenlenmesi


✔ Bu bağlamda kanunla belirlenen süreler içinde ilgili raporlar düzenlenmektedir. Bunlar;


✔ Katma Değer Vergisi İade ve Tasdik Raporları


✔ Sermayenin Ödendiğine ilişkin Tespit Raporları


✔ Sermayeye Eklenecek İç Kaynakların Tespit Raporları


✔ Özel Tüketim Vergisi Tasdik Raporları


✔ Sermaye Artış Raporlar


✔ ARGE Harcamaları Tasdik Raporları


✔ Diğer Özel Amaçlı Tasdik İşlem Raporları

✔ Bilindiği gibi Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetler Katma Değer Vergisine (KDV) tabidir.

✔ Ancak 3065 sayılı KDV Kanun bazı durumlarda yüklenilen katma değer vergisinin mükelleflere iadesine olanak sağlamaktadır.

✔ KDV istisnasına konu faaliyetlerden dolayı Türkiye’de ödenmiş olan Katma Değer Vergisi, yapılan alt firma incelemeleri, karşıt incelemeler ve

değerlendirmeler sonucunda düzenlenen Yeminli Mali Müşavir Raporlarına istinaden vergi dairesinden iade olarak alınabilmektedir.

Bu durumlarda firmamız, ödenmiş olan KDV’nin yapılan incelemeler sonucunda düzenlenen Yeminli Mali Müşavir Raporlarına göre mümkün olan en kısa sürede

vergi dairesince iadesine ilişkin tüm çalışmaları yapmaktadır.

✔ Ayrıca, dahilde işleme izin belgesi kapsamında yapılan işlemlerin tecil-terkini, diğer istisnalardan doğan KDV iade işlemleri de hizmet portföyümüzde yer almaktadır.

✔ KDV iadesi konusunda her türlü danışmanlık hizmetleri, bu departmanda görevli Yeminli Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve denetim elemanlarınca verilmekte olup,

tam tasdik incelemeleri sonucunda yapılacak tasdik işlemlerinin doğruluğu açısından, alt firma incelemelerinin tespiti, karşıt incelemeler ve

analitik değerlendirmeler şirketimizce süratle ve titizlikle yerine getirilmektedir.

✔ Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle temasa geçiniz.

✔ ASET YMM VE DENETİM bu kapsamda aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır;


✔ İlişkili kişi ve buna bağlı olan risklerin gözden geçirilmesi ve tespiti

✔ Bu risklere bağlı olarak, yasal çerçevede modelin yeniden kurulması

✔ Emsale uygunluk ilkesinden hareketle bedel veya fiyat tespiti (benchmark study)

✔ İlgili kanun çerçevesinde çalışmaların derlenmesi, belgelendirilmesi ve raporlanması

✔ Dolaylı vergiler kurumların nakit akış ve maliyetlerini doğrudan etkilemektedir.

✔ Bu yüzden kurumlar operasyonel kararlarını alırken bu hayati önem taşıyan vergiler büyük önem arz etmektedir.Bu Vergiler;

✔ Katma Değer Vergisi

✔ Özel Tüketim Vergisi

✔ Gümrük Vergisi

✔ Çevre Vergisi

✔ Damga Vergisi

✔ Özel İletişim Vergisi

✔ Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi

✔ Diğer Dolaylı Vergiler


✔ Uzmanlarımız, müşterinin ihtiyaçlarını ve sorunlarını analiz ederek yukarıdaki vergilere ilişkin problemlerin çözümüne etkin katkı sağlamaktadırlar.

Ülkemizde, mali mevzuatta sürekli yaşanan değişikliklerin vergi kanunlarını hiç olmadığı kadar karmaşık bir yapıya sokması mükellefler ile

vergi idaresi arasında bazı uyuşmazlıklara ve ilave vergi ve cezalara sebep olmaktadır.

✔ Bu uyuşmazlıklar idare denetimi esnasında veya mükellefin idare ile olan ilişkisi esnasında ortaya çıkabildiği gibi mükellef açısından istenmeyen sonuçlarla da bitebilir.

✔ Böyle durumlarda ASET YMM VE DENETİM , mükelleflere vergi uyuşmazlıkları ile ilgili aşağıda belirtilen danışmanlık ve yönlendirme hizmetlerini sunmaktadır.


✔ Vergi incelemeleri ile ilgili belge ve dokümantasyonun hazırlanması, tutanakların incelenmesi

✔ Uzlaşma veya dava açma ihtiyacının irdelenmesi ve bu süreçlere ilişkin her türlü danışmanlık hizmeti

✔ Uzlaşmaya ilişkin danışmanlık hizmeti,

✔ Vergi ihtilafına gidilmesi halinde, uzlaşma komisyonu ve mahkeme müracaatlarının ve dava dilekçelerinin hazırlanması,

✔ Özelge başvurularının hazırlanması, sonuçların analizi ve yorumlanmasına yönelik danışmanlık hizmetleri

✔ Şirketlerin faaliyetleri doğrultusunda yararlanılabilecek teşvik ve destek programlarının belirlenmesi,

✔ Destek ve teşvik mekanizmalarına yönelik başvuru aşamalarında danışmanlık sağlanması,

✔ Faydalanılan destek ve teşvik programlarına yönelik gerekliliklerin yerine getirilmesi,
dönemsel raporların hazırlanması, teşvik ve destek kalemlerinden yararlanılması süreçlerinde denetim ve danışmanlık hizmetleri sağlanması,

✔ Yurt dışı mukimi firmalara, yerel vergi mevzuatı kapsamında danışmanlık verilmesi,

✔ Yatırım ve projelere yönelik işlemlerin Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları kapsamında değerlendirilmesi,

ASET Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi, ayrıca aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır;


✔ Vergisel risklerin tespiti (tax due diligence)

✔ Bu risklerinin bağlı sonuçların değerlendirilmesi

✔ Vergi avantajlarını göz önünde bulundurarak satın alma yöntemlerinin alternatiflerinin ortaya konması

✔ Satın alma esnasında ilgili taraflara vergisel destek olunması

✔ Satın alma sonrasında vergisel danışmanlık ve vergi planlaması

✔ Uluslar arası satın alım söz konusu ise global vergi danışmanlığı

✔ İş ortaklıklarına ve konsorsiyumlara proje vergi danışmanlığı